Menu

Bohoslužby


Pravidelné bohoslužby se konají v kostele Jana Křtitele Na Prádle vždy v něděli v 10:00 hod.

Kázání ke zrušeným bohoslužbám


Písně pro čas izolace

Otče milý, Pane náš

Otče milý, Pane náš, dej nám Ducha svatého, věříme, že nám jej dáš pro Krista, syna svého. Svých ať nás přikázání sám učí ostříhati, bludné prorokování bedlivě odmítati. Kriste, jenž jsi svým věrným seslal Ducha svatého, bratřím svým vyvoleným od Otce nebeského. Račiž nám v této chvíli téhož Ducha seslati, abychom tebe, milý, mohli následovati. Ó vítej, Duchu svatý, rač naším hostem býti, ve svých darech bohatý, nemeškej k nám přijíti. Otevři sluch k slyšení všeho, co Kristus velí, srdce zapal k věření, abychom svědčit směli.

Zpívejte Pánu nové písně

Zpívejte Pánu nové písně, vždyť divné věci učinil, svou pravicí nás vyňal z tísně, svým svatým ramenem nás kryl. Pán v nekonečné laskavosti své spásy známost zvěstuje a ve své věčné spravednosti všem národům se zjevuje. Pán na svou milost pamatuje, nám kdysi hojně slíbenou a pravdu svou vždy naplňuje, tu Izraeli zjevenou. Hle, jak náš Bůh nás věrně řídí svým slovem času každého, tak všecky kraje světa vidí spasení Boha našeho. Kdo bydlíte na zemi celé, hlas Pánu ke cti vydejte a přineste mu díky vřelé i žalmy jemu zpívejte. Nuž slavte Pána v plesu stálém citarou, harfou, troubami, před Hospodinem, slavným Králem, hlas vydávejte s chvalami. Zvuč, moře i se všemi tvory a lidé země zpívejte. Též i vy prozpěvujte, hory a všecky řeky plesejte. Před Pánem zvučte, neboť přijde, by soudil svět v spravednosti, svou pravdu zemi zjevit vyjde a lidem soudy v svatosti.

Duše nám zemdlívá žízní

Duše nám zemdlívá žízní, palčivý mučí nás žár, ó Pane, napoj nás vláhou, ó dej nám slíbený dar! Ó rozlej své božské proudy milosti na celou zem, plnost dej po níž se stýská, plnost dej Ducha nám všem! Mohutné lásky tvé proudy kdy už se rozlejí k nám? Kdy se ta poušť změní v Eden, kdy bude Ježíš všem znám? Ó rozlej své božské proudy milosti na celou zem, plnost dej po níž se stýská, plnost dej Ducha nám všem! Kdy, ach, kdy obživíš, Pane, to co je mrtvého kol? Kdy zhojíš bláznovství rány, kdy zhojíš slabosti bol? Ó rozlej své ... Ó vylej mohutné proudy na nás a rozvlaž svůj lid, ať zmocněn Duchem tvým svatým z plnosti tvé počne žít. Ó rozlej své ...

Ó veď nás, Pane, v slovu svém

Ó veď nás, Pane, v slovu svém, ať jdeme čisti životem, ó navrať radost spasení a srdce utěš v soužení. V své moci zjev se, Ježíši, ty Králi králů nejvyšší, a křesťany veď z jejich běd, ať mohou tobě chválu pět. Rač Duchu svatý utěšit a v jedné mysli spojit lid a do života přimi nás, až smrti naší přijde čas.

Buď tobě sláva

Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, Vítěz tys a Král. Jasný jako plamen anděl sestoupil, odvalen jest kámen, prázdný hrob tu zbyl. Toť on, toť Ježíš, jejž jsi spatřit chtěl? Nepochybuj, věř již! Živ je Spasitel. Vzchop se, stádce malé, v boje pomezí, heslem tvým buď stále: Kristus vítězí! Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, Vítěz tys a Král. On, Kníže míru, na věky jest živ. Silnou má teď víru ten, kdo bál se dřív. Vítězem se stává, kdo zde trpěl s ním. Život v něm i sláva, nic se nebojím. Buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal! Smrt již nemá práva, Vítěz tys a Král.

Vítězi k poctě zpívejme

Vítězi k poctě zpívejme, velebme jej hned zrána, v radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána. Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže, kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže. Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše, vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše. Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme. Úskostmi moře Rudého prošli jsme v jeho síle, Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé. Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra, tvé jméno chválí Boží lid, ó Tvůrce všeho míra. Radujme se, veselme se, slávu vzdávejme.

Buď Bohu všechna chvála, čest

Buď Bohu všechna chvála, čest a požehnání, že uslyšet jsme mohli zvěst o zmrtvýchvstání. V úsvitu ještě ztemnělé velikonoční neděle hrob životu je dán, když vyšel z něj náš Pán. A od té chvíle život ten už nepřestává. I ve tmách vzchází každý den Otcova sláva. Hle vzkvétá znovu planý fík a vždycky nový učedník se k církvi přidává, když Krista vyznává. Království Boží víc a víc k nám všem se blíží. Když on vstal z mrtvých pak už nic nám neublíží. Jen jemu důvěru dejme a v jeho slibech doufejme, vždyť naši slabost zná moc jeho vítězná.

Pána Krista následovat

Pána Krista následovat, tíhu svého kříže nést, tvou, ó Bože, vůli konat, nový život chceme vést. Skláníme se pod tvou rukou v pokoře a lítosti, srdce naše sotva tlukou v posvátné tvé blízkosti. Tvá je, Pane, moc a sláva, nám pak patří služba jen, co nám tvoje láska dává, vracet chceme každý den! Lásku láskou opláceti tobě, Pane Ježíši, nemůžeme bez oběti těm, kdo jsou ti nejbližší. Odstrčené, hříšné, bídné milovati učíš nás, pro každého slovo vlídné mít a pomoc v každý čas. Kříž tvůj nám to připomíná, který vztyčen pro nás byl, nemůže být cesta jiná pro ty, jež jsi vykoupil. Zápas těžký bližní vede s hříchem, smrtí, žalostí, potlačit vždy nedovede srdce svého slabosti. Milosrdní buďme k němu, připraveni odpouštět, k Spasiteli hleďme svému, který s Bohem smířil svět.

Jeden Pán, jedna víra

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: Otče, ať jsou jedno jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, pomáhej Duchu pravdy, poznávat stále víc, že je Kristus jeden, nerozdělen, že je hlavou církve a my tělem. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, kde se svátek lásky stále světí, kde se sdílí všechny Boží děti.

Až potud nám pomáhal

Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, proto k budoucnosti dál hleďme s důvěrností! Boží pomoc přichází nám vždy v pravé době, v ní pak duše nachází novou sílu v mdlobě. Posud není zkrácena ruka Hospodina. Když on z lásky k spasení dal nám svého Syna, kterak s ním by neměl nám, čeho třeba, dáti, k nám jak Otec laskavý k dítkám svým se znáti? Pomáhal a pomůže Pán Bůh nám i dále, proto v něho skládejme naděje své stále! Ví on, čeho potřebí, dřív, než poprosíme, a že rád nám pomáhá, z jeho slova víme. Nám se ovšem časem zdá, Pán že obmeškává, právě snad když milostně na lokty nás brává, chtě nás nazpět donésti k ovcím stáda svého, odkud nás byl vylákal úskok škůdce zlého. Hospodin, jenž s námi byl, vždycky s námi bude, rámě jeho otcovské ochrání nás všude. On nás cestou života provází a sílí, nakonec i přivede k blaženému cíli.

Dej mi, Pane, bdělé srdce

Dej mi, Pane, bdělé srdce, ať se ti dnes nevzdálím nerozvážným smýšlením. Dej mi srdce ušlechtilé, jež by žádný špatný cit nedokázal ponížit. Dej mi, Pane, pevné srdce, které nikdy nezlomí nesnáze či pohromy. Dej mi srdce nezávislé, svobodné a odvážné povznesené nad vášně. Dej mi rozum, jenž tě hledá, moudrost, která nalezne život podle vůle tvé. Dej mi pravou, pevnou víru, lásku, v níž se přetvořím a stanu se zcela tvým.

Dej nám moudrost, odvahu

Dej nám moudrost, odvahu pro dny obav, pro dny strastí, s tebou jít i přes propasti, dej nám moudrost, odvahu. Dej nám moudrost, odvahu pro pravdu se všeho zříci, pamatovat na trpící, dej nám moudrost, odvahu. Dej nám moudrost, odvahu pro čas vezdejšího žití, ať v něm naše láska svítí, dej nám moudrost, odvahu. Dej nám moudrost, odvahu pro ty mnohé kroky malé, Pane, zůstaň s námi stále, dej nám moudrost, odvahu.

Bohoslužba

Úřední hodiny: čtvrtek 13:00 - 17:30 hod.

 

Další pravidelné bohoslužby se konají:

 

Kostel CČSH, Na Václavce, Praha 5 - Smíchov v sobotu v 15:00 hod.

Kostel CČSH - Smíchov

Úřední hodiny: pondělí, středa, pátek, sobota 15:00 - 17:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: V kolumbáriu je volných 10 schránek - cena za rok je 360,- Kč

 

Studio Oáza, Říční ul., Praha 1 - Čtvrteční promluvy od 14:30 do 15:45 hod.

 Studio Oáza

Všichni jste srdečně zváni!

Liturgie CČSH

Aktuálně

54f3944cbb7b8.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání