Menu

Kategorie: Duchovní

Čtvrtá neděle postní

Dnešní neděle má název Laetare : z lat. Laetitia – radost, veselost. Prorok Izaiáš vyzývá : „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní“.

Čtvrtá neděle postní

Samotný název je ale odvozen z žalmu 122 „Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do domu Hospodinova“.

Můžeme to chápat jako narážku na Ježíšovu cestu do Jeruzaléma.

Tradiční evangelní text pro tuto neděli bývá Jan 6, 1 – 14 Nasycení pěti tisíců. Spása se stává chlebem mezi lidmi a lidé se stávají spásou jeden druhému. V čase předvelikonočního půstu je velký piknik na louce příjemným setkáním. Má zvěstný charakter. Ježíš je tím chlebem života.

V zamyšlení nad textem Janova ev. 6. kap. můžeme najít podobnost společných setkávání: Svatba v Káně Galilejské, Nasycení pěti tisíců, Poslední večeře, Zjevení v Galileji Jan 21, Večeře v Emauzích, vrcholící v 19. kap. Apokalypsy pozváním ke Svatbě Beránkově.

Svatbou to začalo a svatbou to končí...

I v naší tradici je tato neděle svatbou poznamenána: Družebná neděle byla příležitostí k námluvám. Poslední lhůta k ucházení se o nevěstu pro toho, kdo chtěl být oddán hned po Velikonocích. Této neděli, tři týdny před Velkými svátky Lutheráni říkali : „Malé Velikonoce“, radostné evangelium o společném jídle uprostřed postního období. Můžeme tušit souvislost s Domem chleba – Bét léchém – Betlém. Místo narození Mesiáše, místo, ve kterém se vtělil jako mana lidí všech věků. Každý kostel je Betlém, ne jenom Betlémská kaple, každý kostel je „domem lámání chleba“.

Tak se boží spasení viditelně realizuje. Spása je chlebem lidí účastných na Večeři Páně.

Všechny pak nasytil 5 chleby a 2 rybami. Událost označovaná jako pokrm díkůvzdání.

„Vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům“. Dvanáct košů naplněných zbytkem nalámaných chlebů nás chce upozornit, že přijde chvíle Letnic, kdy Duch svatý pověří učedníky posláním apoštolů: úkolem evangelizace světa. Tehdy bude dvanáct košů chlebů obrazně stačit pro všechny národy.

Ať už košů bylo sedm jak čteme u Matouše a Marka, nebo dvanáct jako u Jana, smysl poselství je stejný – 7 vyjadřuje dokonalost, moudrost a 12 totéž. Království Boží se přiblížilo, je zpřítomněno společným jídlem ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého,
Amen.

print Formát pro tisk

Aktuálně

54f391cc43a11.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání