Menu

Kategorie: Duchovní

Hod Boží velikonoční

Vzkříšení Ježíše Krista je společným přesvědčením novozákonních svědků. Přitom existuje několik odlišných výpovědí o celé záležitosti, které se při nejlepší vůli nedají sjednotit. Velikonoční neděle je z tohoto pohledu „podezřelým“ dnem. Autentické svědky, budeme-li je za takové považovat, ale vůbec neznepokojuje pestrost motivů. Rozhodující je vzkříšení samo o sobě, nikoli jeho interpretace přímými účastníky. Kristus vstal z mrtvých. Apoštol Pavel zpracoval toto téma precizním komentářem, který najdeme v jeho 1. Listu do Korintu 15.12-22.:

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!
Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

Pavel tím vystihl dva základní pilíře velikonočního poselství, kterými jsou zvěst a víra. Třetím pilířem, aby se dílo nekácelo, je on sám.

Zvěst zmrtvýchvstání apeluje na víru a zprostředkuje se osobním svědectvím. Podle Jana přišla ke hrobu „ještě za tmy“ jen Marie Magdalena. Podle Marka přišly ženy „sotva vyšlo slunce“. Cestou projevovaly obavy, jak se do hrobu dostanou. Byly u pohřbu a viděly, že vchod zatarasil velký kámen. Překvapením proto bylo, že kámen je odvalený. Vešly dovnitř a uviděly „mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho“. Lukáš uvádí dokonce „dva muže v zářícím rouchu“. Všichni evangelisté jsou ve shodě v tom, že hrob byl otevřený a prázdný. Jan zaznamenal, to, co každého napadne: tělo někdo odnesl.

„Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili“, sděluje Marie Magdalena učedníkům. Proč používá množné číslo, když byla u hrobu sama, je otázka. Důvod absence těla je ženám zvěstován teprve andělským ujištěním: „Neděste se, hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován? Byl vzkříšen“. Mar.16.6. Z hrobu nevystoupilo totéž hmotné tělo, které bylo v pátek pohřbeno. Ježíš se nevrátil do své dřívější pozemské existence. Svědectví o zjevování se Vzkříšeného dokládají, že Ježíš přešel do jiného, duchovního způsobu existence. Hospodin vykonal skutek nového stvoření. Každé jiné vysvětlení této události odnímá celému příběhu božskou vertikálu a zůstává na úrovni lidské horizontály. Nejen prázdný hrob, ale také andělská zvěst o vzkříšení vyvolaly úžas a strach. Tak je tomu vždy při setkání s posvátnem. Bible na mnoha místech popisuje tato setkávání a reakce na ně. Ženy svým chováním jen potvrzují tento „biblický stereotyp“.

Vzkříšení je zakódovaný symbol víry, klíč k rozluštění této šifry ale existuje. Otevírá těm, kteří uposlechnou výzvu: „Tlucte a bude vám otevřeno, proste a bude vám dáno“.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,
amen.

print Formát pro tisk

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání