Menu

Kategorie: Duchovní

Květná neděle Dominica Palmarum

Květnou pašijovou nedělí Palmarum začínají obřady Svatého týdne. Obraz této neděle je obraz krále na oslu, který je výmluvnější než mnoho slov. Nepřijíždí vojevůdce, nepřijíždí revolucionář, nepřijíždí dobrodruh, který vsadil na působivou režii. Na velikonoční svátky do města míří velmož, kterému královský titul přísluší. Král jiný než panovníci, kteří se pokoušejí vládnout našemu světu. Přijíždí král předpovězený prorokem Zachariášem: „Král spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu.“ Slova tohoto proroctví byla v běžném povědomí Ježíšových současníků. Volají, aby panovníkovi vzdali čest: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Tak činíme i my. Slavíme Pána vším, co máme – otevřeným srdcem, písněmi, modlitbou i květinami. Hosanna navýsostech! Král vjíždí do Jeruzaléma, cíli své cesty. Naplňuje se čas a nikdo neví, jak rychlý spád události budou mít.

Dvakrát je v textu připomenuta Olivová hora, pod kterou učedníci „radostně a hlasitě“ chválí Boha. Evangelista Lukáš to zřejmě dělá záměrně: svou zprávu má podloženou SZ proroctvím Zachariášovým. V něm se píše o „dni Hospodinově“, ve kterém zjeví svoji moc všem národům. Vysvobodí Izrael a bude soudit svůj lid i své protivníky. „Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma.“ Ježíš do boje netáhne, v zápase, který ho čeká, nebude rány rozdávat (s vyjímkou penězoměnců), ale přijímat. „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“

Zástup jásajících provolává stejné pozdravy jako andělé ve vánočním evangeliu. Tehdy chválilo Hospodina „rytířstvo nebeské“ při vjezdu Syna Božího do města, tak činí „lid země“. Vánoční zaslíbení vrcholí ve zmrtvýchvstání Velikonočního pondělí.

print Formát pro tisk

Aktuálně

54f394185ebc5.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání