Menu

Kategorie: Duchovní

Pátá neděle postní

Jméno této neděle Judica vychází z žalmu 43: Dopomoz mi, Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože.
(lat. judico znamená soudit, cenit, vážit)

Od středověku začínal 5. nedělí „tempus passionis“, doba umučení. Kříže a obrazy v kostelech zahalovány fialovou látkou.

Nad textem Izaiášova proroctví rozvažujeme o tom, jestli Hospodin skutečně zlo tvoří a působí: Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. K vůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem: dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal. Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mě žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci“.

Máme sklon pořád Boha posuzovat a odsuzovat: jak to mohl dopustit, kde je Boží spravedlnost. Buď je všemohoucí a pak je také krutý a nespravedlivý. Nebo není všemohoucí a pak nám ke spravedlnosti nepomůže. Jak by také mohl, když u Izaiáše čteme: „Hospodin tvoří zlo“.

Proč to Izaiáš napsal? Musíme znát souvislosti: bylo to Izraelcům sděleno v době babylonského zajetí. Přemožitelé triumfovali: nebyl poražen jen Izrael, byl poražen jeho Bůh. Byl zničen jeho dům.

Touha bydlet v Hospodinově domě, vracet se do něho, nebo „stát před prahem domu svého Boha“ (žalm 84.11) prolíná celým SZ. Dům Boží, dům Hospodinův, dům modlitby, dům svatosti, dům svatyně svatých.

Protiklad mezi Boží všemohoucností a lidskou nemohoucností je základem židovské architektury: domu vlastního i domu Hospodinova. V zajetí neměli jedno ani druhé. Důsledkem byla beznaděj. Hospodin ale ústy proroka sděluje: pád Jeruzaléma a zlé, co přišlo a přichází na Boží lid, není dokladem Stvořitelovy slabosti, nebo dokonce neexistence. Naopak – zlé věci jsou jeho soud. To, co přišlo, není důkaz toho, že se události vymkly Bohu z rukou. Pro úplnost je potřeba vrátit se na počátek 45. kap. Iz. proroctví: slova určená perskému králi Kýrovi, který v roce 539 př. Kr. dobyl Babylon a tak nad ním vykonal Boží soud. Hospodin ho totiž k tomu pomazal, aby zjednal právo utlačeným. Kýrovo tažení bylo triumfální – sám Babylon před ním otevřel brány. Důvody nebyly jen strategické, ale i náboženské. Kýros byl vyznavačem proroka Zarathuštry a boha Ahura Mazdy. Zarathuštra pojímal všechno dění jako zápas dobra se zlem. Každý člověk i vladař se má zasazovat o pravdu a spravedlnost a tak pomáhat dobrému Ahura Mazdovi. Proto byl Kýros mnohem spravedlivější než vládci babylonští. Zasadil se o práva zajatých Izraelců, propustil je a zasloužil si tak titul Pomazaný. Hospodin říká: „Dal jsem ti čestné jméno ač jsi mne neznal“ (Iz. 45.5)

Tak i my : neznáme celou pravdu „nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář“ (1. Kor. 13.12).

Poznání Boha je důležité: když schází, každý zápas o pravdu končí v nových křivdách. Jak tedy poznání Boha rozšířit? K tomu je boží lid Izrael, který vydává svědectví. Mnohé národy starověku věřily v dobré a zlé bohy. Ve staroperském náboženství to byl dobrý Ahura Mazda a zlý Angra Mainu. Má to ale úskalí. Když je zlo samostatný princip – má svého boha, proč ho neuctívat konáním zla!? Izaiášovo svědectví dokládá, že Hospodin koná obojí: „Vytváří světlo a tvoří tmu, působí pokoj a tvoří zlo“. Když se oddělí světlo od chaosu, vzniká tma. Když Hospodin působí pokoj, ukazuje se, kde jeho pokoj ještě není. Bůh dopouští zlo a může si to dovolit, protože má sílu a moc obrátit je k dobrému. To dosvědčují události Velikonoc. Smrt jediného nevinného v celých dějinách, Bůh, který to dopustil, obrátil k dobrému. Kristova smrt k našemu spasení, Kristovo vzkříšení k našemu věčnému životu.

Amen.

print Formát pro tisk

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání