Menu

Kategorie: Duchovní

Velký pátek: Svědectví o utrpení a smrti Ježíše Krista

MK 14,26-42 Modlitba v Getsemane
Pane Ježíši, přijmi naše doznání : jako tenkrát Petr, i my se dnes k Tobě hlásíme více slovem než věrností. Jsme slabí a naše síla zůstávat s Tebou v hodině úzkosti nás opouští. Míjíme trpící bližní, ve kterých Ty sám nás voláš, abychom s nimi byli v jejich strádání. Ty jsi nám ukázal v zahradě Getsemanské, že modlitba ztišuje bolest a učí nás vyznávat: Otče, buď vůle tvá...

MK 14,43-52 Zatčení

Pane, slyšíme jméno Jidáš a jeho zradu máme před očima. Přijmi naší lítost za všechnu zradu, které jsme se vůči Tobě dopustili. Daruj nám, i církvi naší více věrnosti a statečnosti, aby nás nečekal úděl těch, kteří, zrazujíce, jsou od lidí v pohrdání a Tebou soudem odloučeni.

MK 14,53-65 Ješíš před radou

Tolik nespravedlivých obvinění na lidech volá proti nebi i Tobě, Pane Ježíši. Ty znáš křivá svědectví a nespravedlnost a my Tě máme, abys nám je pomáhal nést. Stál jsi mlčky před těmi, kteří Tě soudili. Nauč i nás umění mlčet, dokud neuvážíme, co mluvit. Pane Ježíši, dej, abychom uvěřili, že jsi ten, který přišel, aby v našich srdcích zbudoval příbytek Boha živého.

MK 14,66-72 Petrovo zapření

O Petrovi je psáno, že Tě nazval Kristem. I my Tě tak nazýváme, protože jsme v Tebe uvěřili. O Petrovi je psáno, že sliboval věrnost, i kdyby ho to mělo stát život. I my Ti chceme být věrni, protože jsi nás nazval svými přáteli. O Petrovi je psáno, že Tě zapřel. I my Tě zapíráme, protože propadáme strachu. Petr hořce plakal, když si uvědomil svůj hřích zapření. Dej i nám lítost očišťující. Prosíme, abys tak jako svému apoštolovi i nám odpustil.

MK 15,1-20 Ježíš před Pilátem

Pane Ježíši, stál jsi před Pilátem vydán jeho neschopnosti jednat podle pravdy. I dnes tak stojíš v těle své církve před soudem mocných. Dej, abychom se nelekali Pilátů tohoto světa, posiluj všechny, kteří jsou vystaveni bezpráví. Zbav tento svět násilí, kterým trpí nevinní. Dej, aby lidé uvěřili, žes přišel zachránit, co by bez Tvé lásky zahynulo.

MK 15,21-47 Křižování, Ježíšova smrt

Ty jediný z lidského pokolení, Pane Ježíši, zemřels na kříži, jako největší hříšník. Ať nás ze Tvého kříže varuje hloubka lidského hříchu. Ty jsi chléb života, který byl pro nás lámán a obětován. Ať krev, kterou jsi prolil, proudí tělem církve, jako životadárná síla. Pomoz, abychom žili jako ti, kteří nepatří sami sobě. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

print Formát pro tisk

Aktuálně

54f3943b3167e.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání